شما در حال مشاهده هستید خرید و اهدای شیرخشک به کودک نیازمند روستایی

خرید و اهدای شیرخشک به کودک نیازمند روستایی

خرید و اهدای شیرخشک به کودک نیازمند روستایی که پدری معتاد دارد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید