شما در حال مشاهده هستید برای پرداخت اجاره بها و هزینه تحصیل خانواده های نیازمند به ۱۰ میلیون تومان یاری شما نیازمندیم.

برای پرداخت اجاره بها و هزینه تحصیل خانواده های نیازمند به ۱۰ میلیون تومان یاری شما نیازمندیم.

برای پرداخت اجاره بها و هزینه تحصیل خانواده های نیازمند به 10 میلیون تومان یاری شما نیازمندیم.

اول هرماه اجاره بهای 12 خانواده و هزینه تحصیل 4 دانش آموز با کمک شما نیکوکاران گرامی پرداخت می شود.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید