شما در حال مشاهده هستید اهدا گردو توسط یکی از شما نیکوکاران گرامی جهت توزیع میان خانواده های نیازمند خیریه اردیبهشت

اهدا گردو توسط یکی از شما نیکوکاران گرامی جهت توزیع میان خانواده های نیازمند خیریه اردیبهشت

اهدا گردو توسط یکی از شما نیکوکاران گرامی جهت توزیع میان خانواده های نیازمند خیریه اردیبهشت

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید