شما در حال مشاهده هستید پرداخت ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اجاره بها تیرماه خانواده های تحت پوشش خیریه اردیبهشت

پرداخت ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اجاره بها تیرماه خانواده های تحت پوشش خیریه اردیبهشت

پرداخت ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اجاره بها تیرماه خانواده های تحت پوشش خیریه اردیبهشت
پرونده های حمایت شده برای پرداخت اجاره بها:
331- 235- 244 – 263 – 222 – 251- 234


۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان


دیدگاهتان را بنویسید