شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد سه ماهه سوم ۱۴۰۱

گزارش عملکرد سه ماهه سوم ۱۴۰۱

کمک هزینه مسکن : 35 میلیون و 900

شیرخشک: 4 میلیون و 500

تحصیلی: 45 میلیون و 200

درمانی: 20 میلیون

پوشاک: 6 میلیون و 550

پوشک بچه:۳ میلیون تومان

لوازم خانگی : 8 میلیون و 850

مواد غذایی: 54 میلیون و 600

اداری و پشتیبانی: 25 میلیون و 400

جمع کل ۲۰۴ میلیون

گزارش عملکرد سه ماهه سوم پائیز خیریه اردیبهشت زنجان

مهر آبان آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید