شما در حال مشاهده هستید داستان مهربانی

داستان مهربانی

برای ترخیص جوان ۱۸ ساله
از کمپ ترک اعتیاد که مدت هاست
بدلیل فقر خانواده در کمپ مانده است
نیاز به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
مهربانی شما داریم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید