شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

دختری 3 ساله و معلول ساکن در روستا برای تهیه پوشینه هر ماه نیازمند ۵۰۰ هزار تومان کمک و برای تهیه دارو ها نیازمند ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان حمایت می باشد.
بدلیل عدم توانایی تهیه پوشینه متاسفانه این کودک بشدت دچار رنج می باشد.

حامی شویم – شماره پرونده :۳۳۸

دیدگاهتان را بنویسید