شما در حال مشاهده هستید یادمان هست

یادمان هست

سوخت از درد جدایی دل به امید وصال
مرهم داغ دل امیدوار من کجاست

نیست یک ساعت قرار این جان بی آرام را
یارب! آن آرام جان بی قرار من کجاست؟
هلالی جغتایی

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیم
در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.

یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که عزیزشان را از دست داده اند.

احسان و نیکوکاری شما به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت اهدا میشود
@ordibeheshtcharity

@yademan.hast

@yademan.hast

دیدگاهتان را بنویسید