You are currently viewing یادمان هست

یادمان هست

سوخت از درد جدایی دل به امید وصال
مرهم داغ دل امیدوار من کجاست

نیست یک ساعت قرار این جان بی آرام را
یارب! آن آرام جان بی قرار من کجاست؟
هلالی جغتایی

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیم
در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.

یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که عزیزشان را از دست داده اند.

احسان و نیکوکاری شما به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت اهدا میشود
@ordibeheshtcharity

@yademan.hast

@yademan.hast

دیدگاهتان را بنویسید