شما در حال مشاهده هستید هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی
در تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰
هزینه های درمانی دارو، آزمایش، لوازم توانبخشی، ترخیص از بیمارستان کودکان نیازمند
به مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان
اهدا گردید.

دیدگاهتان را بنویسید