You are currently viewing حامی باشیم

حامی باشیم

خیرین گرامی برای یک خانواده که پدر بعلت اعتیاد ترکشان کرده
یک عدد آبگرمکن دیواری نو یا دست دوم سالم نیاز هست
قیمت آبگرمکن نو حدود ۲.۵ میلیون تومان است.

مبالغ اضافه بر هزینه تامین این پرونده صرف پرونده های دیگر میشود.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید