You are currently viewing اهدا بسته های موادغذایی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

اهدا بسته های موادغذایی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا بسته های مواد غذایی به ارزش ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به خانواده کودکان نیازمند

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان
.

دیدگاهتان را بنویسید