شما در حال مشاهده هستید اهدا بسته های موادغذایی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

اهدا بسته های موادغذایی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند
در سه ماهه بهار ۱۴۰۰
اهدا بسته های مواد غذایی به ارزش ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به خانواده کودکان نیازمند

ما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان
.

دیدگاهتان را بنویسید