شما در حال مشاهده هستید هم سطح با مردم

هم سطح با مردم

هم سطح با مردم

✨حضرت امیر خطاب به فرماندار مصر :

مجلسی عمومی داشته باش و در کنار مردم بنشین و در این مجلس چنان با تواضع باش که در برابر خداوندی که تورا خلق کرده است تواضع میکنی. ماموران نظامی و انتظامی را هم در این مجلس راه مده ، تاهر کس بتواند ، دردودل خود را بی دغدغه بگوید و البته درشتگویی و ناتوانی در بیان مقصود را از آنان تحمل کن و این چیز ها را به روی خود نیاور…

دیدگاهتان را بنویسید