شما در حال مشاهده هستید واقعا موجودی کافی نیست!

واقعا موجودی کافی نیست!


لطفا با حمایت از خانواده های نیازمند آبروداری کنیم
شاید فامیل نزدیکمان در این شرایط نمیتواند نداشتن هایش را با کسی درمیان بگذارد، ای کسانی که امکانش را دارید به همسایه به فامیل به همشهری خود بیشتر توجه کنیم.

@payam_pourfallah

دیدگاهتان را بنویسید