شما در حال مشاهده هستید یادمان هست

یادمان هست

لطفا احسان خود را برای عزیزان ازدست رفته تان به کودکان نیازمند اهدا کنید

^^^
پدر تبسم گل، گل تبسم مادر
دو تا فرشته دو تا چلچله دو تا کفتر
همیشه با هم و با هم همیشه تا پایان
از ابتدای شکفتن و تا شب پر پر
دو همسفر همه جا پابه پای هم باهم
کشیده پر به بلندای قله باور
دوتا ستاره و مهتاب کوچه شب ها
دو تا ستاره دلدادگی ،پدر مادر
به باغ صبر و صبوری تحمل غم ها
دو تا درخت تناور نهاده بر هم سر
طنین سرخ طپش های قلبشان سرشار
به ریتم همدلی لحظه های سرتاسر
دو دست باهم و با شانه وفاداری
به پای عشق و محبت همیشه همسنگر
دو تا حدیث مفصل به شیوه مجمل
به وصف آمده در این خلا صه دفتر

دیدگاهتان را بنویسید