شما در حال مشاهده هستید ۱۸ شهریور روز جهانی سوادآموزی

۱۸ شهریور روز جهانی سوادآموزی

آمار دقیقی دردست نیست.

بدلیل فقر و نابرابری اجتماعی،بحران کرونا تعداد زیادی از کودکان از تحصیل بازمانده اند.

دست در دست هم دهیم تا کودکان کمتری در دام فقر و بزهکاری گرفتار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید