شما در حال مشاهده هستید لبخند بیافرینیم

لبخند بیافرینیم

زندگی تعداد نفس ها نیست
زندگی تعداد لبخندهای کسانی است که دوستشان دارید

لبخند بیافرینیم

دیدگاهتان را بنویسید