شما در حال مشاهده هستید شانزدهم اردیبهشت، سالروز در گذشت حسین_منزوی

شانزدهم اردیبهشت، سالروز در گذشت حسین_منزوی

شانزدهم اردیبهشت، سالروز در گذشت #حسین_منزوی

کدام بیت از حسین منزوی در خاطر شما مانده؟

و کلمه بود و جهان مسیر تکوین بود
و دوست داشتن آن کلمه‌ی نخستین بود

و عشق روشنی کائنات بود و هنوز
چراغ های کواکب، تمام پایین بود

خدا، امانت خود را به آدمی بخشید
که بار #عشق برای فرشته سنگین بود

و زندگانی و مرگ آمدند و گفته نشد
کزین دو، حادثه‌ی اولی، کدامین بود

اگر نبود، به جز پیش پا نمی‌دیدیم
همیشه عشق، همان دیده‌ی جهان‌بین بود

به عشق ازغم و شادی کسی نمی‌گیرد
که هرچه کرد، پسندیده و به آیین بود

اگر که عشق نمی‌بود، داستان حیات
چگونه قابل توجیه و شرح و تبیین بود؟

و آمدیم که #عاشق شویم و در گذریم
که راز زندگی و مرگ آدمی، این بود

دیدگاهتان را بنویسید