معصومیت در خطر

بیشترین تجاوز و آزار جنسی کودکان، از طرف کسانیست که کودکان به آنها اعتماد دارند.@innocenceendangerofficialکمپین بنیاد معصومیت در خطر

ادامه مطلب معصومیت در خطر