بیایید مهربانی را جاری کنیم…

در این روزها که قیمت پوشاک چندین برابر شده، واقعا تهیه پوشاک برای قشر متوسط سخت هست تا برسد به خانواده هایی که درامدی ندارن.کارهای بزرگ از آن شماستهدیه لبخند…

ادامه مطلببیایید مهربانی را جاری کنیم…

کودکانه

آرامش هدیه الهی است.کودکان رنگ خدا بر روی زمین هستند .خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند https://aparat.com/v/BZmTw

ادامه مطلبکودکانه