فرزندپروری

هر چه انرژی برای فرزند پروری داریدتا ۱۲سالگی فرزندتان بکار بگیرید ️چراکه بعد از آن، اثر بخشی تربیت به شدت کاهش مییابد.والدینی که با مشاهده بحرانهای رفتاری نوجوان تازه به…

ادامه مطلبفرزندپروری