داستان مهربانی

خیرین گرامی با حمایت شما ۷ میلیون تومان جهت کمک به پول پیش خانواده مادر و دختری ۷ ساله تامین و پرداخت گردیداز لطف شما سپاسگزاریم.ما بزرگترها در مقابل همه…

ادامه مطلب داستان مهربانی

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰.پوشکپوشک اهدایی به کودکان21 بسته------1 درصد2 میلیون و 616 هزارتومان------تحصیلیاهدا گوشی، کتاب و کیف و هزینه های واحد تحصیلی5 درصد9 میلیون و 402 هزارتومان-----درمانیآزمایش، دارو، لوازم توانبخشی،…

ادامه مطلب گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پروندع داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلب حامی باشیم

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پرونده داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلب حامی باشیم

هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰هزینه های درمانی دارو، آزمایش، لوازم توانبخشی، ترخیص از بیمارستان کودکان نیازمندبه مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۱۰۶ هزار توماناهدا گردید.

ادامه مطلب هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

اهدا بسته های مواد غذایی

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا 78 بسته مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمندبه مبلغ 28 میلیون و 890 هزار توماناهدا گردید.

ادامه مطلب اهدا بسته های مواد غذایی

اهدا شیرخشک

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا ۵۰ عدد شیرخشک به کودکان نیازمندبه مبلغ یک میلیون و ۹۰۴ هزار تومان

ادامه مطلب اهدا شیرخشک