گزارش عملکرد تیر، مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۹۹

در سه ماهه فصل تابستان سال ۹۹توانستیم با حمایت شما مبلغ 16 میلیون و 779 هزار تومان از محل کمک های نقدی واریزی به حساب خیریه و 30 میلیون و…

ادامه مطلبگزارش عملکرد تیر، مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۹۹

گزارش عملکرد تابستان ۹۹

در سه ماهه فصل تابستان سال ۹۹توانستیم با حمایت شما مبلغ 16 میلیون و 779 هزار تومان از محل کمک های نقدی واریزی به حساب خیریه و 30 میلیون و…

ادامه مطلبگزارش عملکرد تابستان ۹۹