کودکان کار

رضا همان کودک کاری که حدود ۶ سال پیش و در سن ۱۲ سالگی در برنامه «ماه عسل» گفته بود هیچ وقت، زمان کافی برای آرزو کردن در اختیار نداشته،…

ادامه مطلب کودکان کار