به فکر سرپناه برای کودکان نیازمند باشیم…

مامورای شهرداری آلونک زن سرپرست خانوار رو با بی‌توجهی به خواهش و تمنای زن و گریه‌های دختربچه‌ش خراب کردند. زن از شدت ناراحتی و دردِ ویرانی چهار‌دیواری که سقف بالای…

ادامه مطلببه فکر سرپناه برای کودکان نیازمند باشیم…