طرح واکسیناسیون پاکبانان

واکسن کرونا؛ به نام پاکبانان ولی به کام مدیران!@payam_pourfallah 🔴 تعدادی از اعضا شورای شهر و مدیران شهرداری آبادان با سهمیه پاکبانان واکسن کرونا تزریق کردند. رئیس دانشکده علوم پزشکی…

ادامه مطلب طرح واکسیناسیون پاکبانان