اهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند

شما زندگی، شادی و لبخند می بخشید.دانش آموزی زرنگ و با استعداد هفته ها بود با گوشی دوستش وارد برنامه شاد میشد.پدرش بدلیل بیماری قلبی و ... از کار افتاده…

ادامه مطلب اهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند