یادمان هست

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم  با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورماندوه من انبوه تر از دامن الوند بشکوه تر از کوه دماوند غرورم(قیصر امین پور).@yademan.hast

ادامه مطلب یادمان هست