کمک به کودکان بازمانده از تحصیل با پرداخت فطریه

کمک به کودکان بازمانده از تحصیل با پرداخت فطریه۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب کمک به کودکان بازمانده از تحصیل با پرداخت فطریه

فطریه خود را به کودکان نیازمند هدیه کنیم

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب فطریه خود را به کودکان نیازمند هدیه کنیم

کمک به کودکان در معرض خشونت با پرداخت فطریه

کمک به کودکان در معرض خشونت با پرداخت فطریه۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب کمک به کودکان در معرض خشونت با پرداخت فطریه

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم

زکات فطریه جهت حمایت از کودکان نیازمند

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب زکات فطریه جهت حمایت از کودکان نیازمند

مجوز دریافت زکات فطریه

مجوز دریافت زکات فطریهفطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان.

ادامه مطلب مجوز دریافت زکات فطریه