خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

میخواهیم در آذرماه ۱۴۰۰ علاوه بر کمک های درمانی و اجاره بها کودکان، اتفاق خوب دیگه ای رو با کمک شما رقم بزنیمتهیه ۸۰ پک مواد غذایی برای شب یلدا۲۰…

ادامه مطلب خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

حامی مادران،کودکان نیازمند باشیم

اول تا پنجم هرماهدر پرداخت اجاره بها مادران نیازمندتحت پوشش خیریه اردیبهشتسهیم باشیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب حامی مادران،کودکان نیازمند باشیم

حامی باشیم

نباشد همی نیک و بد پایدارهمان به که نیکی بود یادگاردراز است دست فلک بر بدیهمه نیکویی کن اگر بخردیچو نیکی کنی، نیکی آید برتبدی را بدی باشد اندرخورتچو نیکی…

ادامه مطلب حامی باشیم

کمک به کودکان بازمانده از تحصیل با پرداخت فطریه

کمک به کودکان بازمانده از تحصیل با پرداخت فطریه۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب کمک به کودکان بازمانده از تحصیل با پرداخت فطریه

فطریه خود را به کودکان نیازمند هدیه کنیم

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب فطریه خود را به کودکان نیازمند هدیه کنیم

کمک به کودکان در معرض خشونت با پرداخت فطریه

کمک به کودکان در معرض خشونت با پرداخت فطریه۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب کمک به کودکان در معرض خشونت با پرداخت فطریه

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم