حامی باشیم

برای جوانی نیازمند که بدلیل سقوط از ارتفاع نیازمند فیزیوتراپی در منزل است میخواهیم مبلغ ۸ جلسه به مبلغ ۳ میلیون و دویست هزار تومان را با کمک شما پرداخت…

ادامه مطلبحامی باشیم