دوره نوجوانی خطرناک‌ترین دوره برای گرایش به مصرف مواد مخدر

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

خطرناک‌ترین دوره برای گرایش به مصرف مواد مخدر دوره نوجوانی است.خانواده نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد برای فرزندان خودایفا می‌کند.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبدوره نوجوانی خطرناک‌ترین دوره برای گرایش به مصرف مواد مخدر

عوامل خطرساز در گرایش به مصرف موادمخدر

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

از عوامل خطر ساز در گرایش به مصرف ماد مخدر عبارت است:نداشتن مهارت حل مسئلهنداشتن مهارت جرأت‌ورزینا امیدیعدم برقراری ارتباط صحیح با دیگرانحامی شویم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبعوامل خطرساز در گرایش به مصرف موادمخدر

اعتیاد والدین یکی از عوامل کودک آزاری است.

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

43 درصد از عواملکودک آزاری کودکاناعتیاد والدین است.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلباعتیاد والدین یکی از عوامل کودک آزاری است.

فرزندپروری

هر چه انرژی برای فرزند پروری داریدتا ۱۲سالگی فرزندتان بکار بگیرید ️چراکه بعد از آن، اثر بخشی تربیت به شدت کاهش مییابد.والدینی که با مشاهده بحرانهای رفتاری نوجوان تازه به…

ادامه مطلبفرزندپروری

معصومیت در خطر

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

بیشترین تجاوز و آزار جنسی کودکان، از طرف کسانیست که کودکان به آنها اعتماد دارند.@innocenceendangerofficialکمپین بنیاد معصومیت در خطر

ادامه مطلبمعصومیت در خطر

اهدا پک مواد غذایی

اهدا ۱۰۰ پک مواد غذایی به ارزش ۱۷ میلیون و ۷۳۰هزار تومان به خانواده کودکان نیازمندگزارش تیر، مرداد و شهریور ۹۹گرسنگی حق کودکان نیست.

ادامه مطلباهدا پک مواد غذایی