اهدا اجاق گاز به پرونده ۲۳۵

با مشارکت شما خیرین گرانقدراجاق گاز مورد نیاز پرونده ۲۳۵ خریداری و اهدا گردید.آنچه از ما می ماند مهربانی است 😍😍😍.

ادامه مطلباهدا اجاق گاز به پرونده ۲۳۵