آنچه از ما می ماند مهربانی است.

دستی بگیر،دلی شاد کن،غم‌خواری شو،سنگ صبوری باش،باری از دوش کسی بردار.در این دنیا،همین‌هاست که می‌ماند.بقیه، همه بازی‌ست...‌‌آنچه از ما میماند مهربانی است. https://aparat.com/v/B7Sru

ادامه مطلبآنچه از ما می ماند مهربانی است.