گزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

جمع کل کمک های نقدی و غیر نقدی خیریه اردیبهشت زنجان: ۳۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار توماندر سه ماهه مهر، آبان و آذر ۱۴۰۲کمک هزینه مسکن : 52 میلیون و…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۱۴۰۲

گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان

گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان اسباب بازی: 35 میلیون تومانپوشاک: 32 میلیون و 500 هزارتومانپوشک بچه : 6 میلیون و 300 هزار تومانتحصیلی: 5 میلیون توماندرمانی:…

ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان