دسته مربوط به نمایش داستان مهربانی در صفحه اول

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیم

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیمبرای ۵۰ خانواده از کودکان نیازمندشیرینی، شکلات و تخمه و برنج و … هربسته ۷۰۰ هزار تومان ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبیلدای کودکان را شیرینی ببخشیم