شما در حال مشاهده هستید از قلب های مهربانتان برای درمان دندان های کودک ۱۱ ساله ی بی سرپرست طلب یاری داریم

از قلب های مهربانتان برای درمان دندان های کودک ۱۱ ساله ی بی سرپرست طلب یاری داریم

هزینه درمان دندان های کودک 11 ساله بی سرپرست
حداقل ۲۰ میلیون تومان می باشد

از قلب های مهربانتان طلب یاری داریم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید