شما در حال مشاهده هستید پرداخت زکات فطریه به کودکان نیازمند

پرداخت زکات فطریه به کودکان نیازمند

پرداخت زکات فطریه به کودکان نیازمند

شماره کارت جهت زکات فطریه:
۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت پرداخت کفاره روزه:
5022-2970-0019-2133
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید