شما در حال مشاهده هستید پناه این خانواده بی پناه باشیم

پناه این خانواده بی پناه باشیم

مادری نیازمند با ۲ فرزند
بدلیل نداشتن پول پیش
در شرف بی خانمانی است
میخواهیم با کمک قلب های مهربان شما
۲۰ میلیون تومان کمکشان کنیم
در این روزهای سخت

پناه این خانواده بی پناه باشیم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید