شما در حال مشاهده هستید انجام رایگان سونوگرافی بیماران توسط یکی از پزشکان مهربان حامی خیریه اردیبهشت

انجام رایگان سونوگرافی بیماران توسط یکی از پزشکان مهربان حامی خیریه اردیبهشت

یکی از پزشکان مهربان حامی خیریه اردیبهشت موارد ارجاعی خیریه را بصورت رایگان سونوگرافی انجام میدهند.

هزینه داروهای مادر 2 کودک یتیم توسط مهربانی های خیرین گرامی پرداخت شد.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید