شما در حال مشاهده هستید حامی خانواده های نیازمند باشیم

حامی خانواده های نیازمند باشیم

برای پرداخت اجاره بهای 9 خانواده از کودکان نیازمند به 8 میلیون تومان کمک شما نیازمندیم

به هر میزان که می توانید ما را یاری رسانید

دیدگاهتان را بنویسید