شما در حال مشاهده هستید پرداخت ۳میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی پدری نیازمند

پرداخت ۳میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی پدری نیازمند

پرداخت 3میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی پدری در یکی از روستاهای زنجان که بخاطر نداشتن پول از ادامه درمان منصرف شده بودند و زمین گیر بودند

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید