شما در حال مشاهده هستید خرید داروها و لوازم مورد نیاز پدری که دیابت دارن

خرید داروها و لوازم مورد نیاز پدری که دیابت دارن

از قلب های مهربان شما ممنونیم

خرید داروها و لوازم مورد نیاز پدری که دیابت دارن
مبلغ مورد حمایت برای 6 ماه توسط شما تامین گردیده است و لوازم موردنیاز ماهیانه برایشان خریداری میشود

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید