شما در حال مشاهده هستید اهدا ۱۵ بسته غذایی به ۱۵ خانواده از کودکان نیازمند

اهدا ۱۵ بسته غذایی به ۱۵ خانواده از کودکان نیازمند

اهدا ۱۵ بسته غذایی به ۱۵ خانواده از کودکان نیازمند در تیرماه به ارزش ۱۵ میلیون تومان از محل اهدایی شما نیکوکاران گرامی

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید