You are currently viewing اهدا ۴۰ بسته مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمند

اهدا ۴۰ بسته مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمند

با کمک های شما ۴۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۲۰ میلیون تومان در اول آذر ماه ۱۴۰۱ به خانواده کودکان نیازمند اهدا گردید.

از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید