You are currently viewing اهداء ۴۰ بسته معیشتی

اهداء ۴۰ بسته معیشتی

با کمک های شما ۴۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۲۰ میلیون تومان در اول آذر ماه ۱۴۰۱ به خانواده کودکان نیازمند اهدا گردید.

از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید