شما در حال مشاهده هستید آسان نیکوکار بمان

آسان نیکوکار بمان

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان


دیدگاهتان را بنویسید