شما در حال مشاهده هستید زکات فطریه جهت کودکان نیازمند

زکات فطریه جهت کودکان نیازمند

فطریه خود را به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت هدیه کنیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید