روش پرداخت با استفاده از واریز کارت به کارت

جهت واریز وجه با استفاده از روش کارت به کار می توانید مبالغ اهدایی خود را به شماره کارت زیر به نام خیریه اردیبهشت زنجان واریز نمائید.

5022-2970-0007-8936