شما در حال مشاهده هستید کودکانه

کودکانه

پیداست فروشگاه بزرگی است، درگاهِ گردان هم که همان است که بارها دیده ایم و به کرات از آن داخل و خارج شده ایم، اما تنها و فقط کودکی خردسال  می تواند فارغ از تمام رفتن ها و آمدن های مکرر، فارغ از معاش همیشه و مایحتاج ضرور و غیر ضرور و هر چه که باشد و نباشد به شعاع نوری مشغول شود، غرقه شود در اینی که ما هزاران بار غافل از کنار آن گذشته ایم. از طرفی آنها که می خواهند با سلطه ی سرمایه و رواج مصرف گرایی بجنگند بازی این دخترک زیباترین مبارزه ی تاریخ را پیشنهاد می دهد، خاصه که با آن جثه ی کوچک اش یک تنه ایستاده مقابل هجوم مصرفی که بر مردم جهان شایع است.
@abyarofficial

دیدگاهتان را بنویسید