شما در حال مشاهده هستید یادمان هست

یادمان هست

بر پینه دست پرتوانش صلوات
بر روح بلند و مهربانش صلوات
او آینه ی تمام خوبیها بود
بر سفره مانده در جهانش صلوات

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیم
در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.

یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که عزیزشان را از دست داده اند.

احسان و نیکوکاری شما به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت اهدا میشود
@ordibeheshtcharity

@yademan.hast

@yademan.hast

دیدگاهتان را بنویسید